Food'to'Go

 

Deltagerne var ældre medicinske patienter som havde en registreret ernæringsproblematik, hvilket betød at de scorede 3 eller derover i den ernæringsscreening som anvendes på Herlev og Gentofte Hospital.

Baseline data for den kliniske test blev målt når deltageren blev udskrevet fra hospitalet, og ved opfølgende besøg efter 6 og 12 uger. Data til sammenligning blev indsamlet hos en kontrolgruppe i normal pleje.

I perioden på 12 uger anvendte patienterne MinMenu til at bestille mad fra hospitalets køkken til eget hjem. Al kontakt med deltagerne undervejs blev registreret, for at sikre at eventuelle problemer med teknologiens stabilitet eller anvendelighed blev beskrevet og løst.

Studiet var et quasi-eksperimentelt feasabilitystudie med et mixed method design. Procesmålene var det primære fokus, men de gennemførte effektmålinger giver en indikation om mulige fund ved et større undersøgelse.

 

Muskelstyrke

Deltagere som anvendte MinMenu til at bestille og registrere deres kost forbedrede deres muskelstyrke i arme og ben mere end deltagerne i kontrolgruppen. Til trods for at de startede med et lavere gennemsnit endte de således højere end kontrolgruppens gennemsnit efter 12 uger.


Muskelstyrke i benene blev målt ved en rejse-sætte-sig test, hvor patienten skal rejse sig op fra en stol så mange gange som muligt på 30 sekunder. Testen anbefales i almen praksis af Dansk Selskab for Almen Medicin. Muskelstyrke i armene blev målt med et isometrisk hånddynamometer. Begge tests anses som en indikation for hvorvidt ældre mennesker er i stand til at klare dagliglivets aktiviteter.

Deltagernes gennemsnit i rejse-sætte-sig testen og håndgrebsstyrke lå i begge grupper under normalen ved såvel baseline som efter 12 uger.

 

Livskvalitet og depression

Kontrolgruppen angav en smule højere livskvalitet og viste færre tegn på depression ved baseline end brugerne af MinMenu. Efter 12 uger var tendensen omvendt, for mens kontrolgruppen viste flere tegn på depression og angav lavere livskvalitet, var der positiv fremgang på begge områder blandt brugerne af MinMenu.

Livskvalitet blev målt med EQ-5D spørgeskemaet som er udviklet og valideret af EuroQol-gruppen. I spørgeskemaet bedes patienter inden for 5 områder om at vurdere hvilken svarmulighed der passer bedst til deres situation. Herefter bedes de om at vurdere deres eget aktuelle helbred på en scala.

Depressionsscoren blev målt med GDS5 screeningsredskabet, som er en forkortet version af GDS der er valideret af Rinaldi et. al. Patienter som scorer 2 eller derover bør udredes yderligere for en mulig depression.

 

Patienternes erfaringer med teknologien

Deltagerne syntes at MinMenu var nem at anvende til at bestille mad.

Præsentationen af maden i billeder og tekst gjorde det nemt at vælge de retter man kunne lide, og billederne var med til at øge appetitten.

Den anvendte betaversion af MinMenu krævede at man loggede ind på app'en ved hver brug, hvilket gav problemer for ældre uden it-kendskab. I flere tilfælde støttede pårørende op om den ældre ved at hjælpe dem med dette og med bestillingen.

Pårørende berettede i interviews om at MinMenu blev et værktøj til at samtale med den ældre om korrekt ernæring. Tilbagemeldingen om kostindtag kunne hjælpe dem med at bedømme om det var nødvendigt at opfordre den ældre til at spise mere.

For de kostregistrering og feedback var det en motiverende faktor til at spise lidt mere at de forsøgte at nå kostmålet. Kostregistreringen gav dem ny viden omkring kostens sammensætning når man var småtspisende, og førte til ændringer i deres kostvaner ud over de 12 uger.