Food'to'Go - Gladsaxe

 

I Food'to'Go - Gladsaxe deltog ældre medicinske patienter som enten havde oplevet en spiseproblematik eller havde problemer med at overkomme dagligdagens aktiviteter.

Baseline data for den kliniske test blev målt når deltageren blev udskrevet fra hospitalet, og ved opfølgende besøg efter 6 og 12 uger. Data til sammenligning blev indsamlet hos en kontrolgruppe i normal pleje.

Interventionen indeholdt at anvende MinMenu på hospitalet, samt i 12 uger efter udskrivelse i eget hjem. I de 12 uger kunne deltagerne bestille aftensmad fra hospitalet via MinMenu, samt registrere og følge med i deres kostindtag.

Patienterne fik i tillæg fastlagt en række øvelser de skulle gennemføre dagligt for at styrke appetit og muskler, og registrerede via MinMenu hvor mange af disse de gennemførte.

Studiet var et kontrolleret, randomiseret pilotprojekt med et mixed method design. Procesmålene var det primære fokus, men de gennemførte effektmålinger giver en indikation om mulige effekter af interventionen.

 

Muskelstyrke

Muskelstyrke i benene blev målt ved en rejse-sætte-sig test, hvor patienten skal rejse sig op fra en stol så mange gange som muligt på 30 sekunder. Testen anbefales i almen praksis af Dansk Selskab for Almen Medicin. Testen anses som en indikation for hvorvidt ældre mennesker er i stand til at klare dagliglivets aktiviteter

Deltagerne i interventionsgruppen klarede sig en smule bedre end kontrolgruppen ved baseline. 30 % i interventionsgruppen var i stand til at gennemføre testen uden modifikation, mens kun 8,33% i kontrolgruppen gennemførte rejse-sætte-sig testen uden modifikation. 12 uger efter udskrivelse fra hospitalet var det fortsat kun 8,33% af deltagerne i kontrolgruppen som kunne gennemføre testen normalt, mens 90% fra interventionsgruppen var i stand til at gennemføre den. 

Muskelstyrke i armene blev målt med et isometrisk hånddynamometer. I interventionsgruppen sås en lille, men støt, forbedring af muskelstyrke i højre arm mellem baseline og 6 og 12 ugers målingen. I kontrolgruppen faldt muskelstyrken i højre arm inden for de første 6 uger, men steg herefter til målingen efter 12 uger. Den samlede fremgang i grupperne imellem baseline og 12 uger var således stort set ens.

I sammenligning med de underernærede deltagere i det tidligere Food'to'Go studie var muskelstyrken i armene  højere ved baseline og lignede normalen for aldersgruppen, som er over 20 kg for kvinder og over 30 kg for mænd. Begge grupper i det pågældende studie startede under normalen på rejse-sætte-sig testen, men interventionsgruppen nåede op på et normalt niveau efter 6 uger.

 

Livskvalitet og depression

Deltagerne i interventionsgruppen vurderer deres egen livskvalitet højere ved baseline end kontrolgruppen. I begge grupper ses en ensartet stigning frem til målingen ved 6 uger. Herefter falder egenvurderet livskvalitet en smule i kontrolgruppen, mens den fortsat stiger en smule hos brugerne af MinMenu frem til 12 ugers målingen. Samlet set er der ikke den store forskel i fremgangen hos de to grupper.

Livskvalitet blev målt med EQ-5D spørgeskemaet som er udviklet og valideret af EuroQol-gruppen. I spørgeskemaet bedes patienter inden for 5 områder om at vurdere hvilken svarmulighed der passer bedst til deres situation. Herefter bedes de om at vurdere deres eget aktuelle helbred på en scala.

Antallet af deltagere som scorer over 1 på depressionsscoren er ens i de to grupper ved baseline. Efter 6 uger er antallet fordoblet i kontrolgruppen, men uændret i interventionsgruppen. Samme tendens ses efter 12 uger.

Depressionsscoren blev målt med GDS5 screeningsredskabet, som er en forkortet version af GDS der er valideret af Rinaldi et. al. Patienter som scorer 2 eller derover bør udredes yderligere for en mulig depression.

 

Patienternes erfaringer med teknologien

MinMenu fik meget positiv respons fra de ældre medicinske patienter, som var overraskede over hvor nemt de havde ved at anvende den.

Patienterne følte at de fik et godt overblik over menuen når den blev præsenteret i billeder og tekst.

På hospitalet vurderede de at det var en fordel at de havde god tid til at finde ud af hvad de ønskede at spise.

Kostregistreringen blev anvendt af stort set alle, og overblikket over kostindtaget var med til at guide nogle ældre i forhold til hvilken type kost der var optimal for dem.

Ægtefæller var den eneste type af pårørende som blev inddraget i brugen af MinMenu i dette studie, da alle deltagerne var i stand til selv at anvende teknologien.

MinMenu øvelses-modulet var en påmindelse for deltagerne om at være fysisk aktive på et niveau som de følte sig komfortable med.